شرایط استخدام روحانیون سال99

شرایط استخدام روحانیون سال99

جذب نهاد نمایندگی در دانشگاه ها
تعداد بازديد : 4696

جذب نهاد نمایندگی در دانشگاه ها

معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها از جذب نیروی انسانی در دفاتر نهاد و امر تبلیغ خبر داد.