امتحان شفاهی امکان حذفش نیست

امتحان شفاهی امکان حذفش نیست