اقسام دلیل فقهی

اقسام دلیل فقهی

تعریف و اقسام دلیل (فقه)
تعداد بازديد : 1251

تعریف و اقسام دلیل (فقه)

 معنای دلیل در مباحث فقهی 

سایت آگهی طلاب : دلیل همان مستند حکم شرعی است. دلیل اقسامی دارد ، از جمله:

۱. دلیل نقلی (شرعی) و عقلی

۲. دلیل اجتهادی و فقاهتی

 

۳. دلیل لُبّی و لفظی

بقیه در ادامه مطلب