عیادت پروفسور سمیعی از آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله در آلمان

عیادت پروفسور سمیعی از آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله در آلمان