اجتهاد چیست و مجتهد به چه کسی گفته می شود

اجتهاد چیست و مجتهد به چه کسی گفته می شود