شروع انتقالات حوزه های علمیه | جدول زمانبندی انتقالات سال 1399 - 1400

شروع انتقالات حوزه های علمیه | جدول زمانبندی انتقالات سال 1399 - 1400

شروع انتقالات حوزه های علمیه
تعداد بازديد : 2299

شروع انتقالات حوزه های علمیه

سایت آگهی طلاب: شروع انتقالات حوزه‌های علمیه شروع انتقالات حوزه‌های علمیه از تاریخ پانزدهم تیرماه 1399


قابل توجه طلاب گرامی شرایط عمومی انتقالات :

1 .دارا بودن کد تحصیلی رسمی.

2 .فعال بودن پرونده تحصیلی.

3 .نداشتن مشکل آموزشی.

4 .نداشتن مشکل نظاموظیفه.

5 .نداشتن مشکل صیانتی.

6 .حضور حداقل یکساله تحصیلی در مدرسه مبدأ.

7 .موافقت مدارس و مدیریتهای استانی مبدأ و مقصد.

8 .برخورداری از سالمت اخالقی، روحی و جسمی.

9 .داشتن قصد ادامه تحصیل رسمی و حضور مستمر در کالسهای درس.

10 .وجود دوره، مقطع و پایه تحصیلی موردنیاز طلبه بهصورت رسمی در مدرسه مقصد.

11 .عدم اشتغال غیر حوزوی در سطح یک.

12 .حضور حداقل یک سال تحصیلی بعد از انتقال در مدرسه مقصد.

 

برای اطلاع از جدول زمانبندی و آیین‌نامه انتقالات حوزه‌های علمیه اینجا کلیک نمایید.