تمامی شماره تماسهای فیضیه و دارالشفا

تمامی شماره تماسهای فیضیه و دارالشفا

شماره تلفنهای ساختمان دارالشفا
تعداد بازديد : 8939

شماره تلفنهای ساختمان دارالشفا

سایت طلاب حوزه های علمیه : راهنمای ساختمان اداری  مدیریت سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم (دارالشفا)

 

 

 

برای تماس با تلفن داخلی مورد نظر ابتدا با شماره 4-37740971  تماس بگیرید.

برای پی گیری نامه های ثبت شده خود  در دبیرخانه با شماره داخلی 020-030-040 و یا تلفن مستقیم 37747467 تماس بگیرید.

 

 

رديف

بخش

تلفن داخلي

طبقه همکف

1

شهریه

002-031-075

2

مخابرات

006

3

دفتر امور طلاب

070-074

4

مدیر امور طلاب

065

5

تربیت بدنی

005

6

اسکان

028-023

7

تسهیلات عمومی

043-012-044

8

ایثارگران

092-038

9

دانش آموختگان

027-011

10

مشمولین

018-015-019

11

اردوها

091-090

12

اطلاعات

017

13

کتاب فروشی

37748383

طبقه اول

16

دبیرخانه

030-020-040

17

دفتر معاونت آموزش

103-144

18

مدیر امور آموزشی

196

19

انتقالات

105-125

20

برنامه ریزی درسی

106-355

21 

حضور و غیاب 106

22
 

فقه معاصر 173-174-165

23
 

صدور گواهی 913-914-915

24

مدارک علمی سطح 1 و 2 134

25

مدارک علمی سطح 3 و 4 112

26

مدارک علمی واحد رساله و دفاعیه 111-138-183

27

مدارک علمی امور رایانه و پاسخ به استعلامات 113

28

مدارک علمی واحد کمیته های علمی 140-148

29

دفتر اداره مدارک علمی 114

30

پیشخوان 396
 

طبقه دوم

31

برنامه ریزی و نظارت

189-190

32

بایگانی دیجیتال

202

33

دفتر امور اجرایی

203

34

معاون امور اجرایی

204

35

تغذیه 049-206

36

دفتر مدیر سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم 294-295

37

فناوری 213-223

38

دفتر اساتید سطوح عالی و خارج 287-273

39

امتحانات سطوح عالی و ارزیابی 107-117-116

طبقه سوم

40

تبلیغ (امور مبلغان)

301-376-398

41

تبلیغ (مدارس امین)

351-360

42

پژوهش (مراکز پژوهشی)

240-241-242

43

دفتر معاونت پژوهش 244

44

دفتر معاونت تهذیب 356

45

تهذیب (مشاوره) 306

46

تهذیب (مشاوره خانواده) 353

47

تهذیب (تلبس) 391-392-309

48

تهذیب (قرآن و عترت) 310-394-377

49

امور صیانتی 313-332-33

50

دفتر معاونت تبلیغ 358-399
 

دارالشفاء (دفاتر شهریه آیات عظام)

1

دفتر مقام معظم رهبری

37738951

2

دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

37730435

37839050

3

دفتر آیت الله العظمی نوری همدانی

37832244

4

دفتر آیت الله العظمی سیستانی

37837733

5

دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی

37833519

6

دفتر آیت الله العظمی محفوظی

409

7

شهریه مشترک 37832626

طبقه فوقانی وضوخانه فیضیه

1

مجمع نمایندگان

025

37743542

2

صندوق مهدیه

337

37747720

3

دفتر مدرسه مبارکه فیضیه

419

37747720

4

کمیسیون خاص

406

ساختمان آموزشی دارالشفاء

1

طرح هجرت

159-270-271

2

قضات

37741180

3

امتحانات شفاهی

096-072