ابعاد فقهی واقتصادی خلق پول در نظام بانکی کشور

ابعاد فقهی واقتصادی خلق پول در نظام بانکی کشور