سایت آگهی طلاب : درجه اجتهاد چیست و مجتهد به چه کسی گفته می شود؟

اجتهاد اصطلاحی  است در فقه اسلامی به معنای استنباط احکام شرعی با شروطی خاص از منابع فقه است. کسی را که به توانایی اجتهاد رسیده است، مُجتهد گویند. بقیه در ادامه مطلب